ข่าวสารและกิจกรรม

Previous Next

สัมนาเปิดตัวโครงการ

นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่าตามที่ “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการ พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552” และ “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552”กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินการจัดส่งผลการตรวจสอบและรับรองการ จัดการพลังงาน ให้ พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งรายงานดังกล่าว จะต้องดำเนินการโดย ผู้ตรวจสอบและรับรองที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก ปี 2559 ซึ่งกำหนดให้โรงงานและอาคารควบคุม ที่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าตั้งแต่ 3,000 KW หรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 3,530 KVA ขึ้นไป หรือใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลต่อปี มีผู้เข้าร่วมขอรับการสนับสนุนและผ่านเกณฑ์ จำนวน 746 แห่ง คิดเป็นวงเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 29,840,000 บาท และในปี 2560 นี้ มีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ที่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 2,000 KW หรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมตั้งแต่ 2,350 KVA ขึ้นไป หรือใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 40 ล้านเมกะจูลต่อปี รวมทั้งโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในปี 2559 สามารถขอรับการสนับสนุนฯได้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 3,600 แห่ง ทั่วประเทศ โดยผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนสามารถขอรับการสนับสนุนได้ครั้งเดียว และผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น