ติดต่อ

ติดต่อโครงการ

ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กลุ่มที่ 1: พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือ

นางกฤตพร ชัยพล
นายรุ่งเรือง อธิสงค์
โทรศัพท์: 0 2222 4102-9 ต่อ 1084 , 1077
โทรสาร: 0 2225 2101
อีเมลล์: ac.kmutnb@gmail.comกลุ่มที่ 2: พื้นที่ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

นางสาว วาสินี ปริยวงศ์กร
นาย ภักดี พาศิริ
นางสาว สุจิรา แซ่เตื้อง
โทรศัพท์: 06 4197 4248
โทรสาร: 06 4197 3539
อีเมลล์: incentive2560@gmail.com